Kde je hranica medzi chabou (zlou) akademickou praxou a plagiátorstvom?

Toto cvičenie má byť použité v kontexte vyučovacej jednotky týkajúcej sa referencovania (odkazovania na zdroje), akademickej integrity alebo oboznamovania sa s výskumnými zručnosťami.

Študenti po prečítaní ôsmich prípadov rozhodujú, či ide o vážne plagiátorstvo, plagiátorstvo, či je to vôbec plagiátorstvo, alebo či nie sú si istí. Potom by mali diskutovať o rozhodnutiach so svojimi susedmi. Jednotlivé rozhodnutia sa
môžu zaznamenávať na tabuľu / flip-chart.

The exercise is intended to be used in the context of a learning unit on academic writing, referencing, academic integrity or introducing research skills.

The students should read the eight specified cases and decide if they think this is a case of serious plagiarism, plagiarism, not plagiarism or if they are not sure. Thereafter the students should discuss their decision with the person sitting next to them. Subsequently the individual decisions can be collected on a flip chart or similar.

<< Materials list