Otázky plagiátorstva, etiky a integrity: definované a vysvetlené

„… slovenskí študenti majú najvyššie povedomie o plagiátorstve spomedzi všetkých krajín EÚ.“

Je to zaväzujúce a je potrebné toto povedomie prehlbovať a dosiahnuť, aby aj ďalšie pojmy súvisiace s plagiátorstvom neboli pre študentov terra incognita. Ten, kto sa dopúšťa plagiátorstva, porušuje zásady akademickej etiky a akademickej integrity. Význam týchto pojmov by mali začať poznávať študenti na stredných školách, ale určite by nebolo chybou, keby sa s týmito pojmami oboznamovali už žiaci základných škôl. Rodina má nezastupiteľné miesto pri formovaní postojov k plagiátorstvu, etike a integrite.

Issues of plagiarism, ethics and integrity: defined and explained

“… Slovak students have the highest awareness of plagiarism among all EU countries.”

This is binding and it is necessary to deepen this awareness and to ensure that other plagiarism-related terms are not terra incognita for students. A plagiarist violates the principles of academic ethics and academic integrity. The importance of these terms should be recognized by secondary school students, but it would certainly not be a mistake for elementary school pupils to become familiar with these terms. The family has an irreplaceable role in shaping attitudes towards plagiarism, ethics and integrity.

<< Materials list