SHMANGIA E REVISTAVE TË DYSHIMTA DHE E KONFERENCAVE TË DISKUTUESHME: UDHËZUES RRETH MUNDËSIVE

<< Materials list

SHMANGIA E REVISTAVE TË DYSHIMTA DHE E KONFERENCAVE TË DISKUTUESHME: UDHËZUES RRETH MUNDËSIVE

17. 01. 2021

Qëllimi: Synimi i këtij udhëzuesi është të sigurojë një përmbledhje të qartë rreth temës së
revistave të dyshimta dhe të konferencave të diskutueshme, me këshilla se si t’u shmangeni. Ky
udhëzues qëllimisht përvetëson një qasje me gjuhë të thjeshtë për të qenë sa më i kuptueshëm për
lexuesit me nivele të ndryshme të zotërimit të gjuhës angleze.

<< Materials list